Menu Zamknij
RODO

Klauzula informacyjna
Biblioteki Miejskiej im. ks. Konstantego Damrota w Kościerzynie

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Biblioteka Miejska im. ks. Konstantego Damrota w Kościerzynie, ul. Rynek 21, 83-400 Kościerzyna, zwana w dalszej części klauzuli również Biblioteką.
 2. Inspektorem ochrony danych osobowych jest Emilia Binięda-Pastwa, z którym można skontaktować się poprzez e-mail: iod.biblioteka@koscierzyna.gda.pl

 3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu:

 a)  realizacji zadań własnych wynikających ze Statutu Biblioteki, ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 574 z późn. zm.) i ustawy z dnia     

25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1983z późn. zm.) lub innych przepisów prawa,

b)  archiwizacji;

c)  udzielania odpowiedzi na pisma i wnioski;

d) dochodzenia roszczeń związanych opłatami za niezwrócenie w terminie wypożyczonych materiałów bibliotecznych albo uszkodzenie, zniszczenie lub niezwrócenie materiałów bibliotecznych.

 1. W przypadku brania udziału w wydarzeniach organizowanych przez Bibliotekę godzą się Państwo na utrwalanie wizerunku w celach promocyjnych i statutowych Administratora Danych oraz jego upublicznianie w publikacjach lub Internecie. Jeżeli nie godzą się Państwo na utrwalanie wizerunku a jednocześnie chcieliby Państwo wziąć udział w wydarzeniu, prosimy o zgłoszenie takiej informacji przed jego rozpoczęciem.
 2. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit a), b), c) i f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1 z dnia 2016.05.04), zwanego dalej „RODO”.
 3. Dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania z mocy przepisów prawa, zaś sam wizerunek może być upubliczniany za pośrednictwem Internetu lub publikacji.
 4. Dane osobowe podawane są dobrowolnie, jednakże jest to niezbędne do wykonania czynności oraz korzystania z usług określonych w pkt 3.
 5. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3, a po tym czasie przez okres wynikający z przepisów prawa.
 6. Posiadają Państwo:
  • prawo do cofnięcia zgody na wykorzystywanie wizerunku w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
  • na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych,
  • na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych,
  • na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od Administratora danych ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO,
  • na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych,
  • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
 7. Nie posiadają Państwo
  • w związku z art. 17 ust. 3 lit. b), d) lub e) RODO prawa do usunięcia danych osobowych przez okres wynikający z czynności wskazanych w przytoczonym przepisie,
  • prawa do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO.
 8. Podane dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.


  Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych w ramach fanpage’a Biblioteka Miejska im. ks. Konstantego Damrota w Kościerzynie w portalu Facebook

   

  Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 94/46/WE, czyli tzw. „RODO”, poniżej przedstawiamy informacje na temat przetwarzania danych osobowych w związku z korzystaniem z fanpage’a Biblioteki Miejskiej im. ks. Konstantego Damrota w Kościerzynie w portalu Facebook.

  Kto jest administratorem danych osobowych?

  Administratorem danych osobowych jest Biblioteka Miejska im. ks. Konstantego Damrota w Kościerzynie, ul. Rynek 21, 83-400 Kościerzyna, tel. +48 58 686 21 48, adres e-mail: biblioteka@koscierzyna.gda.pl (dalej: „Biblioteka”).

  Czyje dane osobowe przetwarzamy?

  W związku z prowadzeniem przez nas fanpage’a przetwarzamy dane osobowe:

  1. osób, które dokonały subskrypcji poprzez kliknięcie „Lubię to” lub „Obserwuj”;

  2. osób, które zareagowały na publikowane przez nas posty lub opublikowały komentarz;

  3. osób, które przesłały do nas zapytanie poprzez prywatną wiadomość;

  4. osób odwiedzających nasz fanpage.

  Jakie kategorie danych są przetwarzane?

  Przetwarzaniu podlegają dane, które opublikowałaś/eś na swoim profilu, w szczególności imię i nazwisko.

  Dodatkowo, Facebook Ireland Ltd. udostępnia nam informacje dotyczące wyświetlania naszych postów, ich zasięgów, liczby interakcji czy danych demograficznych naszych obserwujących. Informacje te mają charakter statystyczny, jednak tworzone są w oparciu o obserwacje czynione przez Facebook Ireland Ltd. w odniesieniu do Twoich zachowań na naszym fanpage’u.

  W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzamy dane?

  Dane osobowe przetwarzamy w celu:

  1. publikowania postów na fanpage’u;

  2. prowadzenia dyskusji w ramach komentarzy pod postami;

  3. udzielania odpowiedzi na prywatne wiadomości;

  4. informowania o naszej działalności, tj. w celu promocji Biblioteki;

  5. statystycznym (poprzez analizę danych na temat aktywności użytkowników fanpage’a).

  We wszystkich opisanych powyżej przypadkach podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Biblioteki, czyli art. 6 ust. 1 lit. f RODO (dalej: „Nasz prawnie uzasadniony interes”). Wspomniany prawnie uzasadniony interes polega na udzielaniu odpowiedzi na wiadomości i komentarze użytkowników, informowaniu o naszej działalności czy potrzebie prowadzenia analiz danych statystycznych dotyczących funkcjonowania fanpage’a.

  Potencjalnie dane przetwarzane mogą być także w celu realizacji obowiązków, które nakładają na nas przepisy prawa, czyli na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

  Czy podanie danych jest obowiązkowe?

  Podanie danych jest dobrowolne, jednak ze względu na zasady działania portalu Facebook jest nieodłącznie związane z subskrypcją fanpage’a, komentowaniem czy reagowaniem na posty lub wysłaniem do nas prywatnej wiadomości.

  W przypadku przeglądania fanpage’a przez zalogowanego użytkownika dane statystyczne zbierane są automatycznie przez Facebook Ireland Ltd.

  Komu będziemy udostępniać dane osobowe?

  W związku ze specyfiką działania Facebook’a dane osobowe mogą być udostępniane spółkom z grupy operatora obsługującego ten portal.

  Potencjalnie dane mogą zostać także udostępnione organom władzy publicznej, jeśli taki obowiązek spoczywał będzie na nas w świetle obowiązujących przepisów prawa.

  Jak długo dane będą przetwarzane?

  Okres przetwarzania danych może być różny w zależności od celu i podstawy przetwarzania. I tak:

  1. dane przetwarzane w oparciu o Nasz prawnie uzasadniony interes przetwarzane będą do czasu skutecznego wniesienia przez Ciebie sprzeciwu lub ustania celu przetwarzania (za wyjątkiem danych statystycznych, do których dostęp mamy przez okres 2 lat);

  2. dane przetwarzane w celu realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa – przez okres wynikających z tych przepisów.

  Pamiętaj, że w każdej chwili możesz przestać obserwować nasz fanpage, jak również usunąć opublikowane przez siebie komentarze.

  Jakie prawa Ci przysługują?

  Przysługuje Ci prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania oraz usunięcia, jak również do żądania ograniczenia przetwarzania. Aby zrealizować te prawa, skontaktuj się z nami np. mailowo lub listownie (dane kontaktowe podaliśmy na początku tej informacji).

  Możesz też skontaktować się z naszym Inspektorem. Ochrony Danych Osobowych pod adresem iod.biblioteka@koscierzyna.gda.pl.

  Jeśli uważasz, że przetwarzamy dane osobowe niezgodnie z prawem, w każdej chwili możesz wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. (www.uodo.gov.pl)

  Czy możesz sprzeciwić się przetwarzaniu Twoich danych osobowych?

  Jeśli przetwarzanie opiera się na Naszym prawnie uzasadnionym interesie, możesz wnieść także sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych – uzasadniając go swoją szczególną sytuacją.

  Aby wnieść sprzeciw, skontaktuj się z nami np. mailowo lub listownie (dane kontaktowe podaliśmy na początku tej informacji) lub z naszym inspektorem ochrony danych osobowych (iod.biblioteka@koscierzyna.gda.pl).

  Czy będziemy przekazywać dane osobowe do państw trzecich lub do organizacji międzynarodowych?

  We własnym zakresie nie planujemy bezpośrednio przekazywać danych do państw trzecich (czyli poza Europejski Obszar Gospodarczy, EOG) ani do organizacji międzynarodowych. Specyfika działania Facebook’a i jego międzynarodowy charakter powodują jednak, że potencjalnie możliwy jest transfer danych poza EOG (nie jest to zależne od nas). Podstawą takiego transferu są stosowane przez Facebook Ireland Ltd. standardowe klauzule umowne zatwierdzone przez Komisję Europejską.

  Czy w toku przetwarzania dochodzić będzie do zautomatyzowanego podejmowania decyzji?

  W toku przetwarzania nie będzie dochodzić do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.