Menu ZamknijRODO

Klauzula informacyjna
Biblioteki Miejskiej im. ks. Konstantego Damrota w Kościerzynie

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Biblioteka Miejska im. ks. Konstantego Damrota w Kościerzynie, ul. Rynek 21, 83-400 Kościerzyna, zwana w dalszej części klauzuli również Biblioteką.
 2. Inspektorem ochrony danych osobowych jest Piotr Piątak, z którym można skontaktować się poprzez e-mail: ppiatak@kancelariapiatak.pl lub wysyłając korespondencję na adres Biblioteki.
 3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu:

 a)  realizacji zadań własnych wynikających ze Statutu Biblioteki, ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 574 z późn. zm.) i ustawy z dnia     

25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1983z późn. zm.) lub innych przepisów prawa,

b)  archiwizacji;

c)  udzielania odpowiedzi na pisma i wnioski;

d) dochodzenia roszczeń związanych opłatami za niezwrócenie w terminie wypożyczonych materiałów bibliotecznych albo uszkodzenie, zniszczenie lub niezwrócenie materiałów bibliotecznych.

 1. W przypadku brania udziału w wydarzeniach organizowanych przez Bibliotekę godzą się Państwo na utrwalanie wizerunku w celach promocyjnych i statutowych Administratora Danych oraz jego upublicznianie w publikacjach lub Internecie. Jeżeli nie godzą się Państwo na utrwalanie wizerunku a jednocześnie chcieliby Państwo wziąć udział w wydarzeniu, prosimy o zgłoszenie takiej informacji przed jego rozpoczęciem.
 2. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit a), b), c) i f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1 z dnia 2016.05.04), zwanego dalej „RODO”.
 3. Dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania z mocy przepisów prawa, zaś sam wizerunek może być upubliczniany za pośrednictwem Internetu lub publikacji.
 4. Dane osobowe podawane są dobrowolnie, jednakże jest to niezbędne do wykonania czynności oraz korzystania z usług określonych w pkt 3.
 5. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3, a po tym czasie przez okres wynikający z przepisów prawa.
 6. Posiadają Państwo:
  • prawo do cofnięcia zgody na wykorzystywanie wizerunku w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
  • na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych,
  • na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych,
  • na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od Administratora danych ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO,
  • na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych,
  • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
 7. Nie posiadają Państwo
  • w związku z art. 17 ust. 3 lit. b), d) lub e) RODO prawa do usunięcia danych osobowych przez okres wynikający z czynności wskazanych w przytoczonym przepisie,
  • prawa do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO.
 8. Podane dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.